Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Služby

Kancelář zajišťuje poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, zejména pak v oblastech níže uvedených na základě dlouhodobých smluv o poskytování právních služeb.

Občanské právo poskytování právní služby zastupování v občanských sporech v soudním či rozhodčím řízení vymáhání pohledávek v exekučních řízeních převody vlastnictví movitých a nemovitých věcí ochrana spotřebitelů postupování a zápočty pohledávek problematika bytů a prostorů sloužících podnikání ochrana vlastnického práva a spoluvlastnictví více osob věcná břemena, zástavní a zadržovací právo, zajištění závazků uplatňování pohledávek z pojistných smluv zastupování v dědickém řízení ochrana osobních údajů (GDPR), právo na ochranu osobnosti a lidské důstojnosti občanů

Obchodní právo poskytování právní služby při zakládání, rozvoji, rušení a zániku obchodních společností a družstev změny právní formy společností, zvyšování a snižování základního kapitálu, kapitalizace pohledávek fůze a akvizice, rozdělení společností, převody jmění na právního nástupce či společníka tvorba, úpravy a rušení veškeré smluvní dokumentace zastupování při sporech z porušování hospodářské soutěže a nekalosoutěžního jednání poskytování právní služby při organizaci výběrových řízení, veřejných soutěží o nejvýhodnější nabídku, veřejných zakázek zastupování v obchodních sporech v soudním či rozhodčím řízení vymáhání pohledávek v exekučních řízeních ochrana osobních údajů (GDPR)

Finanční právo cenné papíry a kapitálový trh zastupování ve věcech směnek a šeků daňové a celní řízení

Insolvenční právo poskytování právní služby pro dlužníky a věřitele poskytování právní služby pro insolvenční správce, likvidátory obchodních společností a družstev zastupování klienta v insolvenčních řízeních a likvidacích

Municipální právo poskytování právní služby obcím, městům a krajům, včetně jejich příspěvkových a rozpočtových organizací, dceřinným společnostem s majetkovou účastí municipálního subjektu zastupování obcí, měst a krajů v soudních sporech s třetími subjekty zastupování obcí, měst a krajů vůči státním institucím a organizačním složkám státu

Pracovní právo poskytování právní služby při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru zaměstnanců, problematika manažérských smluv kolektivní vyjednávání, vztah zaměstnavatele s odbory zastupování ve sporech mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně trvání pracovního poměru a jeho změn, nároků na náhradu škody, odpovědnosti za škodu apod. tvorba vnitřních předpisů a směrnic personální agenda dohody o pracích mimo pracovní poměr

Právo duševního vlastnictví ochrana autorských práv podle autorského zákona ochrana softwarových produktů ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob ochrana zvukových a obrazových záznamů zastupování ve věcech ochranných známek zastupování ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Rozhodčí řízení a mediace zpracovávání rozhodčích žalob zastupování v rozhodčích řízeních rozhodovací činnost rozhodce při řešení sporů

Správní právo zastupování před orgány státní správy a samosprávy všech stupňů, zastupování v rámci správního soudnictví ve věcech soudního přezkumu správních rozhodnutí zastupování u Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ochrana životního prostředí – ochrana vod, ovzduší, půdy odpadové a obalové hospodářství

Trestní a přestupkové právo zpracovávání trestních oznámení, obhajoba v trestních a přestupkových řízeních zpracovávání stanovisek k trestní odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob zastupování poškozených a uplatnění nároku poškozených na náhradu újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení 
© 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign