Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

GDPR

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

 1. Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem na adrese Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00, IČO: 64615065, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl A XVIII, vložka 1222, zpracovává jako správce nebo zpracovatel Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Vaše Osobní údaje společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
 1. plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. pro splnění právní povinnosti, která se na Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce či třetí osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – ochrana majetku správce,
 4. odvolatelný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – marketing tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o právní úpravě, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
 5. smlouvy o zpracování osobních údajů čl. 28 GDPR.
 1. Vaše osobní údaje můžeme získat z následujících zdrojů
 1. přímo od Vás, od našich klientů nebo jejich protistran
 2. od třetích stran, jako např. státních orgánů, Vašeho zaměstnavatele, obchodních partnerů
 3. od zástupců osob uvedených pod písmeny a) a b)
 4. z veřejně dostupných databází
 1. Zpracovávané údaje
 1. jméno a příjmení (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing, smlouva o zpracování osobních údajů),
 2. adresa trvalého pobytu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, smlouva o zpracování osobních údajů),
 3. adresa bydliště (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, smlouva o zpracování osobních údajů),
 4. doručovací adresa (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, smlouva o zpracování osobních údajů),
 5. adresa elektronické pošty (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing, smlouva o zpracování osobních údajů),
 6. telefonní číslo (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing), smlouva o zpracování osobních údajů),
 7. datum narození (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing, smlouva o zpracování osobních údajů),
 8. rodné číslo (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, smlouva o zpracování osobních údajů),
 9. označení a číslo úředního dokladu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, smlouva o zpracování osobních údajů),
 10. podpis (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, smlouva o zpracování osobních údajů),
 11. podoba (obličej i celá postava) a další údaje zjistitelné z foto či video kamer umístěných v provozovně společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. (oprávněný zájem),
 12. hlasový projev z kamer umístěných v provozovně společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. (oprávněný zájem),
 13. další údaje (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing, smlouva o zpracování osobních údajů).
 1. Forma zpracování – osobní údaje bude správce zpracovávat automatizovaným a neautomatizovaným způsobem v tištěné nebo elektronické podobě.
 2. Osobní údaje společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. poskytne těmto třetím osobám:
 1. trvale spolupracujícím advokátům a dalším jednotlivým advokátům

v případě potřeby provedení konzultace či konkrétní právní služby, to vše za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb,

 1. daňové a účetní kanceláři za účelem vedení účetní evidence,
 2. osobám poskytujícím společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. IT služby (vedení, správa, zabezpečení a archivace počítačových systémů),
 3. dalším osobám, a to pouze v nutném rozsahu.
 1. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o poskytování právních služeb a dále po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Osobní údaje, které se stanou součástí spisu, budou uchovávány po dobu 10 let od vložení spisu do archivu (ad acta), jelikož je takové uložení osobních údajů vyžadované právem České republiky nebo Evropské unie nebo existuje oprávněný zájem zpracovatele si vybrané osobní údaje i po skončení smlouvy ponechat. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu, nejdéle však 2 roky od uskutečnění posledního kontaktu mezi společností Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. a Vámi.
 3. Poskytnutí služeb není podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů a můžete tedy souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašlete společnosti na adresu elektronické pošty info@akvos.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámíte společnosti telefonicky, případně speciálně pro zpracování osobních údajů pro účely marketingu postupuje dle odkazu pro odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umístěného v každém obdrženém emailu.

Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů provedené v minulosti ani pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

 1. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Dovolujeme si Vás však upozornit, že přístup k údajům v mnohých případech bude odmítnut s ohledem na zákonnou mlčenlivost advokáta.
 2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 10 písm. f), společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. tyto údaje předala jinému správci.
 6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 1. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit

u společnosti Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@akvos.cz či telefonicky na čísle 596 242 183.

 1. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 2. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 3. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 4. V případě, že bude společnost Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 5. Informace nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Ostravě dne 23. 5. 2018

……………………………………
Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. 
© 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign