Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Odměna

Odměna (cena) za poskytnuté právní služby záleží především na dohodě mezi klientem a advokátem. Vždy se snažíme o to, aby cena byla pro klienta transparentní. V rámci ceny zohledňujeme konkrétní rozsah a specifikaci požadované právní služby, její časovou náročnost a složitost. Právní služby zpravidla poskytujeme s hodinovým účtováním. Účtovanou jednotkou je započatá půlhodina. Všem našim klientům poskytujeme nezávaznou první osobní či telefonickou konzultaci, na které identifikujeme klientovy požadavky a náročnost celého případu. Na základě zjištěných informací pak společně dohodneme nejvhodnější způsob stanovení odměny. V případě pravidelného poskytování právních služeb nebo vyššího požadovaného objemu služby poskytujeme klientům speciální cenové nabídky.

Jednotlivé způsoby určení odměny

Odměna časová

Advokát si dohodne s klientem částku, kterou mu bude účtovat za vykonanou časovou jednotku. Nejčastěji jde o sazbu za hodinu, ale není vyloučeno ani účtování za den nebo i za kratší časovou jednotku (například u telefonických konzultací).

Odměna za vyřízení věci

Advokát se s klientem dohodne na celkové částce, kterou klient za kompletní poskytnutí právní služby zaplatí. Odměna je pak účtována bez ohledu na množství hodin či na délku právní pomoci.

Odměna úkonová

Advokát si dohodne s klientem odměnu za každý úkon, který pro klienta vykoná (například za sepis odvolání, za účast u soudu, za poradu s klientem apod.).

Odměna paušální

Bez ohledu na množství hodin či jednotlivých úkonů bude advokát účtovat klientovi odměnu za každý měsíc, po který bude trvat poskytování právních služeb.

Odměna podílová

Advokátova odměna bude určena procentem z předmětu právní pomoci.

Odměna v závislosti na výsledku (success fee nebo také pactum de quota litis)

Advokát má právo na odměnu jen v případě úspěšného skončení sporu, resp. při dosažení cíle sjednaného s klientem, zatímco v opačném případě klient uhradí jen hotové náklady. Stanovuje se procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu nebo i jednorázovou částkou.

Advokátní tarif

Nad rámec dohodnuté odměny má advokát v souvislosti s poskytnutím právní služby právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění novel, pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o jiné výši těchto náhrad. Předpokládá-li dohodnutý způsob určení odměny advokáta úhradu zálohy, je s poskytováním právní služby započato teprve po zaplacení sjednané zálohy. V případě, že mezi advokátem a klientem není uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, v rámci které je určena výše odměny advokáta, řídí se v tomto směru vztah mezi advokátem a klientem podpůrně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.


Druhy odměny lze libovolně kombinovat, je tedy možno si ujednat například odměnu časovou s cílovou prémií v případě úspěchu. Vedle výše příkladmo uvedených druhů smluvní odměny advokát může připočítávat k ujednané smluvní odměně další částky

Daň z přidané hodnoty
Jelikož naše advokátní kancelář je plátcem, máme právo k odměně účtovat i tuto daň.

Náhrada za promeškaný čas a hotové výdaje
Hotovými výdaji jsou zejména náklady na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie

Ověření podpisu
Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala (dále jen „prohlášení o pravosti podpisu“). Prohlášení o pravosti podpisu není veřejnou listinou. "). Činí-li advokát prohlášení o pravosti podpisu, náleží mu odměna 30,– Kč bez DPH (36,– Kč s DPH) za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině.

Konverze dokumentu
U autorizované konverze dokumentu činí odměna 30,– Kč bez DPH (36,– Kč s DPH) za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu. 
© 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign